GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – jmenování (pověření)

Správce:
Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 Brno
IČ: 25525441
zastoupený jednatelem společnosti, panem Ing. Milanem Ptáčkem

je povinen podle článku 37 Obecného nařízení jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

S účinností od 14.5.2018 je jím paní Alice Pokorná, Kontaktní údaje: pokorna@signalprojekt.cz

Pro řádné plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů požaduje Obecné nařízení:

nezávislé postavení pověřence na správci nebo zpracovateli, které se projevuje mimo jiné tím, že mu nesmějí být udělovány žádné pokyny týkající se výkonu těchto úkolů, v souvislosti s plněním svých úkolů nesmí být správcem nebo zpracovatelem propuštěn ani sankcionován a v rámci organizační hierarchie společnosti má být přímo podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele.

Nařízení povoluje správci pověřit pověřence i jinými úkoly a povinnostmi. Dle pokynů je však správce povinen zajistit, aby žádné z těchto úkolů a povinností nevedly ke střetu zájmů na straně pověřence – např. pověřenec nemůže zároveň působit na pozici, ve které by určoval účely a důvody zpracovávání osobních údajů.

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

Mezi hlavní úkoly patří sledování souladu vnitřní praxe podniku s právní úpravou ochrany osobních údajů, aby pověřenec sbíral informace k preciznímu rozpoznání a vymezení zpracovávání osobních údajů, analyzoval a kontroloval shodu vnitřní praxe zpracovávání s právní úpravou, či informoval, radil a vydával doporučení pro správce nebo zpracovatele osobních údajů.