Dokumentace pro provedení stavby

Jedná se o detailněji zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, která obsahuje technické řešení stavby. Specifikuje jednotlivé materiály, položkový rozpočet včetně výrobců a materiálů, technické detaily atd. DPS také slouží jako podklad pro stavební dozor, který na jejím základě kontroluje kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Dále je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby.

Obvykle se vytváří rozpracováním stávající dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby. DPS obsahuje podrobný popis konstrukčních prvků a charakteristik stavby.

Pro projektové zakázky na železnici, kde je zadavatelem Správa železnic státní organizace (dále SŽ) se řídíme směrnicí SŽ SM011 „Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace“. Zde je tento stupeň dokumentace nazýván Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS. PDPS je projektovou dokumentací, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena (DUSL, DUSP, resp. DSP). Tento předchozí stupeň projektové dokumentace dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr Zhotovitele stavby v zadávacím řízení, pro provedení stavby vybraným dodavatelem, a to s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B.

PDPS musí:

Rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby:

V souladu s vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb je PDPS členěna na tyto části:

Tato dokumentace poskytuje dodavatelům, stavebním firmám a dozoru jasné informace potřebné pro správnou a kvalitní realizaci stavebního projektu. Je klíčová pro dodržení projektových specifikací a normativů během stavebního procesu.

Je nejobsáhlejším a nejpodrobnějším stupněm dokumentace. Zejména přesně vymezuje předmět stavby a tím snižuje riziko navýšení ceny. Zhotovitel má přesně předepsáno, jak stavbu provádět, všechny detaily a materiály jsou specifikovány, a tak není možné, aby docházelo k nečekaným problémům nebo navyšování ceny stavby.

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků na stavbu.

Na dokumentaci PDPS může u vybraných zejména technologických objektů navazovat tzv. Realizační dokumentace stavby (RDS). RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nesmí změnit koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není smluvními podmínkami stanoveno jinak.